Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Материали общо събрание на КИИП изберете година

ДНЕВЕН РЕД

МНЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ на РР на РК СОФИЯ ГРАД ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД на ОС на КИИП ОТ 30.03.2023

МНЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на РК СОФИЯ ГРАД ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС НА КИИП ОТ18.04.2023

Мотиви към направеното предложение от РР на РК София- град през 2022 г., което е залегнало в предложения Устав за разглеждане от ОСК 2023 в Допълнителни разпоредби т.1 и т.2

РЕГЛАМЕНТ за РАБОТАТА на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на КИИП

ЗАЛИ ЗА ОБЩИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ - 2023г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 – 31.12.2022Г.

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ЗА 2022г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2022 и ГОДИШЕН ДОКЛАД през 2022 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО КЪМ КИИП ЗА ПЕРИОД 01.2022-15.03.2023

КАНДИДАТУРИ ЗА КДП НА КИИП МАНДАТ 2023 - 2026 Г.

КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС КСС НА инж. ФАНТИНА РАНГЕЛОВА, ИЗДИГНАТА ОТ ОС НА РК СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА КИИП ЗА 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА КИИП ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ НПС 2022

БЮДЖЕТ КИИП 2023

БЮДЖЕТ КИИП 2023 СЛЕД УС

БЮДЖЕТ ЦУ НА КИИП 2023

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за ПРОМЯНА на УСТАВА на КИИП – ВЕРСИЯ 22.03.2023 след КНА

СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОС НА КИИП 22-23.04.2023г.

ГЛАСУВАНЕ ОС

РЕШЕНИЯ НА ОС НА КИИП, 22-23.04.2023г.

СТЕНОГРАМА ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП 22-23 АПРИЛ 2023Г.