Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 11/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ГЕОРГИ АВРАМОВ-председател на РК на КИИП -Силистра-мандат 2012-2016, 2016-2020

13/ 09/ 2021

Представяне на книгата “Мостът Силистра-Кълъраш” с автор инж. Господин Господинов

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

13/ 01/ 2017

Съобщение за провеждане на Общо отчетно събрание за дейността на РК-Силистра през 2016г.
Годишното общо отчетно събрание на РК-Силистра ще се проведе на: 17.02.2017г./петък/ от 18.00часа в залата на ресторант България /бившата сладкарница Захарно петле/,както всяка година! Дневен ред: 1.Отчетен доклад за дейността на РК-Силистра през 2016г. 3.Констативен протокол на Контролния съвет при РК-Силистра 4.Бюджет 2017г. 5.Приемане на Отчетен доклад, Констативен протокол на КС, Бюджет 2017г. 6.Избор на делегати за ОС на КИИП за 2016г. 7.Разни От ръководството!

13/ 01/ 2016

Съобщение за провеждане на общо отчетно изборно събрание РК-Силистра
Общото Отчетно-изборно събрание на КИИП-РК-гр.Силистра за отчетната 2015г.ще се проведе на 19.02.2016г./петък/ от 17.00часа в ресторант "България"/бившата сладкарница-Захарно петле/ при следния дневен ред: 1.Отчетен доклад за дейността на РК-Силистра през 2015г.-докладва инж.Г.Аврамов 2.Доклад на КС за 2015г.-докладва предс.на КС-Силистра-инж.Ц.Иванова 3.Приемане на отчетния доклад и доклада на КС 4.Приемане на ГФО-2015г. 5.Разглеждане и приемане на Бюджет 2016г. 6.Избор на председател на РК-Силистра 7.Избор на делегати на ОС на КИИП 8.Разни

30/ 11/ 2012

Регистър
Регистър на членовете сек.КСС 1.рег.№0032 ППП-инж.Георги Колев Колев -тел.0899846045 ,ziggk@mail.bg 2.рег.№03161ППП-инж.Андрей Панков Стефанов-тел.0889964208,dias_as@abv.bg 3.рег.№03162ППП-инж.Иван Йорданов Иванов-тел.086/836992, 4.рег.№03163ППП-инж.Цвета Панева Иванова-тел.0889231533,cveta_ivanova@abv.bg 5.рег.№03164ППП-инж.Георги Аврамов Петров-тел.0888746046,avramovg@abv.bg 6.рег.№03165ППП-инж.Йорданка Стоянова Чамурджиева-тел.0898628977,chamurdjieva@abv.bg 7.рег.№03166ППП-инж.Латинка Великова Биволарова-тел.0888169331,latinka_ss@abv.bg 8.рег.№03167ППП-инж.Господин Иванова Господинов-тел.0899370156,gospodin.huk@mail.bg 9.рег.№03168ППП-инж.Марияна Георгиева Николова-тел.0888446255,mnikolovass@abv.bg 10.рег.№3169ППП-инж.Румен Неделчев Малчев-тел.0896848159,rumen_mal@abv.bg 11.рег.№3171ОПП-инж.Радка Атанасова Петрова-тел.0899841623,petrova_radka@abv.bg 12.рег.№3172ОПП-инж.Диян Тодоров Йорданов-тел.0884584077,dido_744@abv.bg 13.рег.№3174ППП-инж.Румяна Василева Иванова-тел.0887440411 14.рег.№3177ППП-инж.Янка Иванова Алинска-тел.0887805439,iana_alinska@abv.bg 15.рег.№3178ППП-инж.Десислава Александрова Гешева-тел.0889325989,desislava.gescheva@rebau.com 16.рег.№7503ППП-инж.Петър Тодоров Василев -тел.0887386965,tilki@abv.bg 17.рег.№7511ППП-инж.Любомир Георгиев Димитров-тел.0876481002 18.рег.№9125ППП-инж.Айдън Ремзиев Софуев-тел.0896868459 19.рег.№11346ППП-инж.Пенка Димитрова Друмева-тел.0886430987,peps120499@yahoo.com 20.рег.№11347ОПП-инж.Велин Иванов Иванов-тел.0885703699,velin_ivanov_@abv.bg 21.рег.№11349ОПП-инж.Весела Димитрова Тодорова-тел.0885095235,veselamimted@abv.bg 22.рег.№11370ОПП-инж.Ирена Георгиева Колева-тел.0896240202 23.рег.№32003ОПП-инж.Георги Димитров Йорданов-тел.0886442185,gosho_jordanov@abv.bg сек.ТС 1.рег.№3175ППП-инж.Владимир Атанасов Айдемирски-тел.0898677033,aydemirski@abv.bg 2.рег.№3179ППП-инж.Руфи Нури Мустафа-тел.0888240793,rufimustafa@gmail.com 3.рег.№3180ППП-инж.Димитър Стоянов Димов-тел.0887873160 сек.ВС 1.рег.№3182ППП-инж.Борислав Маринов Бобчев-тел.0899161836 2.рег.№3183ППП-инж.Снежана Стойнова Петрова-тел.0883457201,snejana_ss12@abv.bg 3.рег.№3184ППП-инж.Христина Николова Георгиева-тел.0894619975,ceta@mail.bg 4.рег.№3185ППП-инж.Петър Василев Михайлов-тел.0899855816,p_mihailov1990@abv.bg 5.рег.№3187ППП-инж.Александра Дамянова Ненова-тел.0888129051,beba_nenova@abv.bg 6.рег.№3188ОПП-инж.Петко Стоянов Горбанов-тел.0899166177 7.рег.№3189ППП-инж.Господин Маринов Михайлов-тел.0888867894,agrovod_ss@abv.bg 8.рег.№11348ППП-инж.Георги Георгиев Колев-тел.086/820350 9.рег.№11360ППП-инж.Слави Иванов Русев-тел.0888135981 10.рег.№11365ППП-инж.Тереза Неделчева Нанова-Колева-0899124496 сек.Електро 1.рег.3190ППП-инж.Марияна Тодорова Дачева-тел.0888419931,mardach@abv.bg 2.рег.№3191ППП-инж.Димитрин Богданов Краев-тел.0899020790,dimitrin.kraev@abv.bg 3.рег.№3192ППП-инж.Емил Манолов Манолов-тел.0897900058 4.рег.№3193ППП-инж.Димитър Гоцев Гоцев-тел.0889568666,dgocev@abv.bg 5.рег.№3195ОПП-инж.Анелия Ангелова Славчева-тел.0887537575,ana.slav@gmail.com 6.рег.№3196ППП-инж.Петър Стефанов Петров-тел.0886336599 7.рег.№3197ППП-инж.Велико Стефанов Йорданов-тел.0888917843,ekspert_ood@abv.bg 8.рег.№3220ППП-инж.Емил Сашев Ташев-тел.086/839070,estqwerty@gmail.com 9.рег.№7502ППП-инж.Румен Василев Иванов-тел.0878455636,eng.rumen.ivanov@gmail.com 10.рег.№7506ППП-инж.Катя Йорданова Краева-тел.0889025687 11.рег.№7519ОПП-инж.Диляна Маринова Илиева-тел.0889303571 12.рег.№9129ОПП-инж.Боряна Димитрова Пенева-тел.0888479027 13.рег.№9123ППП-инж.Йордан Георгиев димитров-тел.0899093650 14.рег.№11350ППП-инж.Фатме Кямил Юзеир-тел.0884703293,fatmekymil@abv.bg 15.рег.№11351ОПП-инж.Румен Иванов Кюмюрджиев-тел.0886411067,rum_rik@abv.bg 16.рег.№11352ОПП-инж.Tеодоси Иванов Енчев-тел.0887498941,teoenchev@gmail.com 17.рег.№11354ОПП-инж.Галина Емилова Петрова-тел.0887727304,petrovagalina@abv.bg 18.рег.№11358ОПП-инж.Ивелин Димитров Бенов-тел.0886048170 19.рег.№11361ОПП-инж.Стефко Трендафилов Драганов-тел.0878398245,exciter62@abv.bg 20.рег.№11362ОПП-инж.Даниел Георгиев Данаилов-тел.0878505429,didogd@abv.bg 21.рег.№11364ОПП-инж.Тодор Георгиев Колев-тел.0899842046,todkolev@yahoo.com 22.рег.№11367ППП-инж.Димитър Владимиров Димитров-тел.0899841617,wladimirov_d@abv.bg 23.рег.№11368ОПП-инж.Николай Иванов Николов-тел.0895708498,nikolayivanov.nikolov@gmail.com сек.ОВК 1.рег.№3199ППП-инж.Пламен Атанасов Ковачев-тел.0887300156,plam_ovi@abv.bg 2.рег.№3200ППП-инж.Михаил Георгиев Ангелов-тел.0877516170,ist_angelov1956@abv.bg 3.рег.№3218ППП-инж.Йорданка Стойчева Атанасова-тел.0888773461,telekom2@abv.bg 4.рег.№7501ППП-инж.Дарко Георгиев Чингалов-тел.0889230636,gspro@abv.bg 5.рег.№7508ППП-инж.Никола Трендафилов божков-тел.0887764688 6.рег.№7509ППП-инж.Дейвид Роберт Мойсеев-тел.0899932708,david@proximus-bg.com 7.рег.№9127ППП-инж.Пламен Георгиев Николов-тел.0887624672 8.рег.№11343ППП-инж.Костадин Христов Джампалски-тел.0898734848,kostadin.djampalski@hoval.com 9.рег.№32003ОПП-инж.Андрей Николов Андреев-тел.0886332267a.andreev@ataro.bg сек.Технологии 1.рег.№3202ППП-инж.Иван Иванов Иванов-тел.0888808914.siltech@abv.bg 2.рег.№3204ППП-инж.Стоян Ангелов Стоянов-тел.0887225956 3.рег.№3207ППП-инж.Венелин Димитров Велев-тел.0889691308,wektor@mail.bg 4.рег.№3208ППП-инж.ПламенЛюбенов Кърджиев-тел.0899862054.plk571218@abv.bg 5.рег.№7507ППП-инж.Любомир Атанасов Ковачев-тел.0888452610,aktual_ltd@abv.bg 6.рег.№7514ППП-инж.Юлия Атанасова Георгиева-тел.0887340491 7.рег.№7516ОПП-инж.Енчо Тодоров Енев-тел.0889518586 8.рег.№11355ППП-инж.Цветан Калушков Цветанов-тел.0895665579 9.рег.№11359ОПП-инж.Бонка Георгиева Чолакова-тел.0887236987,bonka.cholakova@abv.bg 10.рег.№11363ОПП-инж.Валентин василев Василев-тел.0898302574,val.vasilev@gmail.com сек.Геодезия 1.рег.№3211ППП-инж.Дамяна вълканова Вълканова-тел.0884000286,damvalkanova@abv.bg 2.рег.№3213ППП-инж.Никола Петров чомаков-тел.0898901374,n_chomakov@abv.bg 3.рег.№3215ППП-инж.Пламен Великов Петров-тел.0886445565,plamkad@mail.bg 4.рег.№3216ОПП-инж.Елисавета Георгиева Петрова-тел.0888616374,geo_ob.ss@abv.bg 5.рег.№3219ППП-инж.Ирина Анатольевна Димитрова-тел.0885728683,iri_56@mail.bg 6.рег.№7504ППП-инж.Радка Стойчева Георгиева-тел.0888544199,r_stoihceva@abv.bg 7.рег.№32001ППП-инж.Райно Кирилов Димов-тел.0889435847

всички новини

Съобщения

08/ 01/ 2024

Общо отчетно- изборно събрание на КИИП РК-Силистра за 2023г. ще се прловеде 

на 09.02.202 /петък/ от 18.00часа.

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

30/ 01/ 2023

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Силистра на 28.02.2023г /вторник/ от 18.00ч.

09/ 05/ 2022

ВАЖНО! От 01.05.2022 г. се въвежда такса за разглеждане на документи за ПП и ТК

28/ 03/ 2022

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Силистра 

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

14/ 05/ 2021

Общото събрание на РК на  КИИП-гр.Силистра ще се проведе на 18.06.2021г./петък/ от 18.00часа в залата на ресторант „България“ 

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

20/ 12/ 2019

Общото отчетно изборно събрание на РК-гр.Силистра

ще се проведе на 21.02.2020г./петък от 17.00часа

в ресторант България  /бившата сладкарница Захарно петле/ 

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Силистра

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Силистра