Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Председатели на НПС

Адрес: 1164 София
бул. "Хр. Смирненски" № 1
тел. 969 20 72; 969 20 75
факс 969 20 70
kiip@mail.bg
Приемно време: 10.00 - 16.00 часа

Банкова сметка КИИП - Централно управление:
IBAN: BG52UNCR75271000059510
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
филиал Лозенец

Председатели на професионални секции

Име / позицияАдресТелефониЕл.поща
инж. Радостина Богданова  и.д. Председател на секция "Конструкции на сгради и съоръжения" София 1164, бул. Христо Смирненски 1, ет. 4, КИИП 0888 347 594

nps.kss.kiip@gmail.com

инж. Соня Велева Председател на секция "Водно Строителство" София 1164, бул. Христо Смирненски 1, ет. 4, КИИП 0888 337 628 kiip_nps_vs@abv.bg
инж. Надежда Парлъкова-Жекова Председател на секция "Транспортно строителство и транспортни съоръжения" София 1164, бул. Христо Смирненски 1, ет. 4, КИИП 088 7 270 549 parlakova@yahoo.com
инж. Иван Деянов Председател на секция "Геодезия и приложна геодезия" София 1164, бул."Хр.Смирненски" №1, ет.4, КИИП 0888 246 158 diam_2000@abv.bg
инж. Красимир Велинов Председател на секция "Електротехника, автоматика и съобщителна техника" София 1164, бул. Христо Смирненски 1, ет. 4, КИИП 0888 712 182 candela@mail.bg
инж. Георги Франгов Председател на секция "Минно дело, геология и екология" София 1164, бул. Христо Смирненски 1, ет. 4, КИИП 0888 372 986 office@stiv88.com
инж. Райна Кожухарова Председател на секция "Технологии" София 1164, бул. Христо Смирненски 1, ет. 4, КИИП 0884 054 037 reni_bakun@yahoo.com
инж. Михаил Толев Председател на секция "Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване" София 1164, бул. Христо Смирненски 1, ет. 4, КИИП 0888 957 400 mtolev@mail.orbitel.bg