Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Вътрешна Приета нормативна уредба

12/ 05/ 2023

УСТАВ на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (последна промяна ОС, 22-23.04.2023г.)

20/ 01/ 2023

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ДВ, бр.17 от 2008 г. посл.изм. 2022г.)

12/ 12/ 2022

НАРЕДБА № 2 за проектантстата правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП

30/ 08/ 2022

УСТАВ на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (последна промяна ОС, 25.06.2022г.)

24/ 11/ 2021

Раздел I на Наредба 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, актуализирана на УС186/29.10.2021г.

12/ 01/ 2021

ИНСТРУКЦИЯ за провеждане на избори в КИИП (посл. изм., УС от 14.12.2020г.)

11/ 01/ 2021

ИНСТРУКЦИЯ за избор на членове на Експертните технически съвети към КИИП (посл. изм., УС от 27.11.2020г.)

28/ 02/ 2020

ОТМЕНЕНА (УС186/29.10.2021г.) Раздел I на Наредба 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП,актуализирана на УС162/28.02.2020г.

17/ 02/ 2020

Квалификационна характеристика по част Електрическа, НПС ЕАСТ

14/ 02/ 2020

Инструкция за провеждане на избори в КИИП (променена с реш. на УС на КИИП от 31.01.2020 г.)