Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Отчет от работата на работна подгрупа 9 във връзка с изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Отчет от работата на работна подгрупа 9

във връзка с изменение и допълнение на

Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Колеги,

Във връзка със заповед № 8121з-1420/21.10.2022 г. на министъра на вътрешните работи, с която е създадена междуведомствена работна група за обсъждане на необходимостта от изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар са проведени три заседания на работна подгрупа 9 през 2023 година.

От КИИП представител е инж. Явор Писанов, който представя на Вашето внимание  приетите и неприетите предложения.

За информация:

Компетентност на подгрупа 9: за изменение и допълнение на Глава петнадесета, раздел XII: Складове за ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, раздел XIII: Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, раздел XIV: Складове за ЛЗТ и ГТ от II категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, раздел XV: Хранилища, навеси и открити площадки за съхраняване на ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, раздел XVI: Железопътни наливно-изливни устройства (естакади) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, раздел XVII: Наливно-изливни пристани от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, раздел XVIII: Общи изисквания за складове за втечнени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, раздел XIX: Изисквания за складове за втечнени горими газове от I категория (газоснабдителни станции) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, раздел XX: Изисквания за складове за втечнени горими газове от II категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, раздел XXI: Изисквания за складове за втечнени горими газове от III категория (резервоарни и бутилкови групови инсталации) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, раздел XXII: Изисквания за складове за сгъстени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, раздел XXIII: Автоснабдителни станции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3, раздел XXIV: Бензиностанции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3, раздел XXV: Газоснабдителни станции за пропан-бутан от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3, раздел XXVI: Газоснабдителни станции за природен газ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3, раздел XXVII: Комплексни автоснабдителни станции (за светли горива, пропан-бутан и природен газ) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3, раздел XXVIII: Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4, Глава шестнадесета: Гаражи, Допълнителната разпоредба и Преходни и заключителни разпоредби.

Прикачени документи

Още Кореспонденции

22/ 04/ 2024

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.

12/ 04/ 2024

Консолидирано становище  по ЗИД на ЗКИР № 49-402-01-15, внесен от МС на 27.03.2024 г.

20/ 03/ 2024

Отчет от работата на работна подгрупа 9 във връзка с изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

15/ 03/ 2024

Поздравления за организацията и провеждането на семинара на НПС ГПГ