Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Консолидирано становище по ЗИД на ЗКИР № 49-402-01-15, внесен от МС на 27.03.2024 г.

Консолидирано становище 

на

Координационен съвет на професионалните организации и образователни институции

в областта на геодезията, картографията и кадастъра

по Законопроект за изменение и допълнение

на Закона за кадастъра и имотния регистър

№ 49-402-01-15, внесен от Министерски съвет на 27.03.2024 г.


Прикачени документи

Още Кореспонденции

22/ 04/ 2024

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.

12/ 04/ 2024

Консолидирано становище  по ЗИД на ЗКИР № 49-402-01-15, внесен от МС на 27.03.2024 г.

20/ 03/ 2024

Отчет от работата на работна подгрупа 9 във връзка с изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

15/ 03/ 2024

Поздравления за организацията и провеждането на семинара на НПС ГПГ