Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становище на КИИП по проект за Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

Становище на КИИП

по проект за Закон за водоснабдяването и канализацията,

публикуван за обществено обсъждане

След преглед на проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията и дискусии с колеги проектанти, в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) се обединихме около мнението, че документът не е доработен, че са налични редица конфликтни точки и съдържа съществени недостатъци.

КИИП настоява предложеният за обществено обсъждане проект на Закон за водоснабдяването и канализацията да бъде изтеглен.

КИИП, като организация на инженери-проектанти с правоспособност да изработват устройствени планове, счита, че се налага широко обсъждане с браншовите организации в областта на устройственото планиране, с обществеността и всички заинтересовани институции и изразява готовност да включи свои представители в междуведомствена работна група под ръководството на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, която да преработи предложения проект на Закон. Считаме, че в работната група трябва да се включат представители на КИИП, КАБ, КСБ и БААИК.

 

Работна група на КИИП и КАБ подготви предложения и коментари в табличен вид,  които прилагаме.

Прикачени документи

Още Кореспонденции

10/ 07/ 2024

Становище на КИИП по проект за Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 07/ 2024

Наредба № РД-02-20-1/05.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции, влязла в сила през м.04.2023 г.

07/ 06/ 2024

Становище на КИИП относно  Проект за  Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии,  публикуван за обществено обсъждане

22/ 04/ 2024

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.