Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 01.02.2024 г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ

“ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ”

  ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР на тема:

ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РЕШЕНИЯ

ПРИ ПЪРВА РЕГУЛАЦИЯ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ

(ПУП ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗУТ)

 По следните теми:

  1.  Нормативни способи при урегулиране на поземлени имоти в неурегулирани територии и такива с неприложена първа регулация – въведение.
  2. Основни изисквания и условия за прилагане на нормите на чл. 16 от ЗУТ - особености при възлагане, разработване, процедиране.
  3. Основни акценти на правилата за ПУП по чл. 16 от ЗУТ - подходящи територии за прилагане на способа по чл. 16 от ЗУТ; определяне на обхват на планиране; преобразуване на собствеността на поземлените имоти; избор на размер на корекционния коефициент на редукция и др.
  4. Алтернативни варианти при изработване на план за регулация: урегулиране с прилагане на способа по чл. 16 от ЗУТ (тип: „градска комасация“) или по реда на чл. 17 от ЗУТ (регулация по имотни граници).
  5. Заключителна дискусия по темите на семинара.


Семинарът ще се проведе на 01.02.2024 г.от 13.00 часа с продължителност -       4 акад. часа в заседателната зала на Централен офис на КИИП на адрес : гр. София, бул. “Драган Цанков” 2, УАСГ, етаж.4

ЛЕКТОР: гл. ас. д-р  инж.  Надежда Ярловска

Участието в семинара за членове на секцията е безплатно, като желание за присъствие може да заявите на e-mail: deyаnov_ivan@abv.bg.

Капацитетът на залата е до 40 човека. При записване над капацитета на залата, ще се осигури възможност за дистанционно участие в семинара.

Още Съобщения

09/ 07/ 2024

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024,  Дом на Европа,гр. София

04/ 07/ 2024

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

02/ 07/ 2024

На 18-19-20 октомври 2024г. в хотел „МАРИЦА ИЗТОК” на Старозагорски минерални бани ще се проведе  Национална конференция под надслов „ВОДАТА Е ЖИВОТ-2”, организирана от НПС „ВС“.

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация