Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК НА КИИП гр. Кърджали

РК на КИИП Кърджали съобщава на своите членове, че годишното общо отчетно – изборно събрание ще се проведе на 7 февруари  2020 год./петък/от 16,00 часа в зала 211 в сградата на НТС/Дома на техниката/, ул. Булаир № 35 гр. Кърджали, при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад за дейността на РК на КИИП Кърджали за 2019 год.

2. Отчетен доклад  на КС на РК на КИИП Кърджали за 2019 год.

3. Отчет за изпълнение на бюджета.

4. Разисквания и приемане на докладите и отчета.

5. Приемане на проекто - бюджета  за 2020 год.

6. Избор на ново ръководство на РК на КИИП- Кърджали.

7. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП .

8. Разни.

                   Председател на РК на КИИП Кърджали:   / п /                                                                   

                                                                            /  инж. Л. Бостанджиев /

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП