Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП Разград

КАМАРА  НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – гр.РАЗГРАД

 7200,гр.Разград бул.”България”№21 , ет.3 , офис 21 тел. 0896 686 136 

e-mail: kiip_razgrad@abv.bg

Общото Отчетно-Изборно Събрание за периода 2016-2019 г. на Регионална Колегия  на КИИП гр.Разград , 

ще се проведе на 17.01.2020 г.(петък) от 17,30 часа в стола на ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело

гр.Разград при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад за 2019 г.

2.Отчет за изпълнение на бюджет за 2019 г.

3.Отчет на Контролния съвет за 2019 г.

4.Обсъждане и приемане на Отчетен доклад , Отчет за изпълнение на бюджета и Отчет на Контролния съвет за 2019 г.

5.Приемане на бюджет за 2020 г.

6.Избор на Регионално Ръководство и Контролен Съвет за мандат 2020-2023 г.

7.Избор на делегати за Общо Отчетно-Изборно Събрание на КИИП на 03,04,05.04.2020 г.

8.Разни

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП