Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Ви кани на

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021

14-16 ОКТОМВРИ 2021 г., ГР. СОФИЯ

 Организационният комитет на ВСУ'2021 Ви кани да участвате в XXI Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2021, която ще се проведе на 14, 15 и 16 октомври 2021 г. в гр. София. Формата на провеждане на конференцията ще бъде съобразена с епидемичната обстановка в страната.

Тематични направления

I. Архитектура и урбанизъм
II. Изкуство и опазване на архитектурното наследство
III. Строителна физика и здравословна жизнена среда
IV. Строителни материали и технологии
V. Строителна механика
VI. Фундиране и геотехника
VII. Строителни конструкции
VIII. Сеизмично инженерство
IX. Организация на строителството
X. Строителен мениджмънт и предприемачество
XI. Безопасност и сигурност в строителството
XII. Устойчиво строителство и екологична сигурност
XIII. Строително право и недвижими имоти
XIV. Дигитализацията в строителството, архитектурата и обучението
XV. Студентска секция

Официални езици – български и английски

Важни дати

Изпращане на заявка за участие и резюме на доклад – 21 юни 2021 г.
Потвърждение на заявката за прието резюме – 30 юни 2021 г.
Изпращане на пълния текст на докладите – 7 септември 2021 г.
Потвърждаване приемането на пълния текст и стартиране на рецензирането – 10 септември 2021 г.
Отстраняване на забележките на рецензентите – 4 октомври 2021 г.
Заплащане на такса за правоучастие – 4 октомври 2021 г.
Публикуване на програмата на конференцията - 12 октомври 2021 г.

Заглавието на доклада, резюмето и ключовите думи се изпращат чрез платформата на конференцията на адрес:
https://conference.vsu.bg/index.php?pid=85&lang=bg

Изисквания към докладите

▪ Максимален брой доклади – 2;
▪ Пълният текст на доклад не трябва да превишава 10 страници;
▪ Да се спазват изискванията на шаблона;
▪ Формат на страниците – А4;
▪ Страниците не се номерират;
▪ Файлът да бъде в .DOCX или .DOC формат на Microsoft Word;
▪ Не се приемат доклади във формат на презентации;
▪ Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания;

Пълните изисквания към докладите са дадени в примерния шаблон за доклада на сайта на конференцията conference.vsu.bg.

Всички доклади ще бъдат публикувани в сборник с ISSN 1314-071Х и ще бъдат със свободен достъп на сайта на конференцията.

Авторите на публикуваните научни доклади запазват всички авторски права върху своя научен труд.

Рецензиране

Сборникът с доклади на конференцията е включен в Националният референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД). Представените за публикуване доклади се рецензират от двама рецензенти, в повечето случаи членове на Научния комитет или привлечени външни рецензенти – експерти в съответната област.

Такси

Таксата за участие в конференцията е 100 лв. за български участници, а за български докторанти - 40 лв.

За всяка допълнителна статия, предадена за публикуване, се заплаща такса от 50 лв за български участници.

Таксата за презентация на фирми е от 150 лв.

Краен срок за заплащане на такса правоучастие: 4 октомври 2021 г.

Таксите се заплащат по банков път по сметка:

БНБ-ЦУ
BIC код: BNBGBGSD
IBAN: BG02 BNBG 9661 3100 1461 01

В платежното нареждане да бъде упоменат автора на научния доклад.

Място на провеждане

Място на провеждане – Висше строително училище „Любен Каравелов“, София, ул. „Суходолска“ №175.

Формата на провеждане на конференцията ще бъде съобразена с епидемичната обстановка в страната.

Е-mail за контакт: bg-info@conference.vsu.bg


                                                                         

Още Съобщения

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“ 

20/ 07/ 2022

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ 

19/ 07/ 2022

Информационно-дискусионна среща на тема:" Енергийната ефективност през новия програмен период 2021-2030",  28.07.2022