Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Конференция „Образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект съвместно с Агенция за устойчиво енергийно развитие, Национална агенция за професионално образование и обучение, Камара на строителите в България и Българска асоциация за изолации в строителството организират конференция „Образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“, която ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат на 17 януари в София.

Събитието ще представи проекта „Пътна карта за обучения и квалификация по прилагане на интелигентни енергийно ефективни решения в сградите в България до 2030 г.”, който е продължение на предходната едноименна инициатива (2011-2013 г.), довела до редица промени в държавните образователни стандарти в строителния сектор, като предлага ново обединение на усилията на ангажираните в строителния сектор и националната образователна система.

Водещата цел е решително повишаване на знанията и уменията на специалистите и работниците в строителството за изграждане на сгради с нулево потребление на енергия в унисон с очакваните изменения на директивите за енергийната ефективност, енергийните характеристики на сградите, и възобновяемите енергийни източници в рамките на законодателния пакет Fit-for-55.

От името на организаторите бихме желали да поканим Вас или Ваши представители да участвате в събитието и Ви молим да потвърдите Вашето участие в регистрационната форма: https://forms.gle/b1sRjG7RWWhUvcgN9

Разчитаме на Вашето присъствие и активност в конференцията, като оставаме на разположение за допълнителни въпроси и коментари.

Приложение: Предварителна програма

Лице за контакт:

инж.Николина Порожанова 

 +359 2 963 10 71; +359 886 386192

bais.bg@gmail.com

www.bais.bg  

Прикачени документи

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ