Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Научно-приложна конференция "Строителните отпадъци като ресурс", 31.03.2023 г., ИЕЦ, София

Уважаеми колеги,

доц. д-р инж. Румяна Захариева, ръководител катедра "Строителни материали и изолации" към Строителния факултет на УАСГ, Ви кани на кратка научно-приложна конференция "Строителните отпадъци като ресурс", която ще се проведе на 31.03.23 г.  (петък) от 13.30 до 16.30ч., в рамките на Архитектурно-строителната седмица (29.03.23 - 01.04.23) в Интер Експо Център, гр. София.

Ще бъдат дискутирани актуални проблеми, свързани с нормативната уредба по отношение управлението на строителните отпадъци.

Ще бъдат представени някои практически резултати от проект  "Clean&Circle" върху възможностите за влагане на рециклирани материали в строежите (проект № BG05M2OP001-1.002-0019„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”).

Ще бъде представен проект MOBICCON-PRO, финансиран по програма "Хоризонт Европа", с амбицията да се създаде истински център за производство на рециклирани материали от строителни отпадъци. Ще бъдат представени иновативни възможности, свързани с  разрушаването на сгради и най-добри европейски практики, с участието на партньори по проекта.

Прилагаме Програма на конференцията и покана за безплатен вход (вкл. за изложението), която да се разпечата и попълни.

Прикачени документи

Още Съобщения

19/ 05/ 2023

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ 

16/ 05/ 2023

Конференция на тема "Иновативни решения за кръгово строителство", 25.05.2023 г., УАСГ

12/ 05/ 2023

Лекция на д-р инж. Николай Милев, катедра Геотехника на УАСГ, за посещението му в Турция след земетресението - април 2023 г., 16.05.2023 г

12/ 05/ 2023

Технически изисквания към сградите за защита от радон - презентации на инж. Ирена Колева