Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"

Магистърска теза на инж.Борис Минков

на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"


КРАТКО РЕЗЮМЕ:

Национална сеизмична лаборатория е не само добра идея, а по-скоро нужда, както за развитието на нашите проектанти, научни изследователи и студенти, така и за   тяхното присъствие в сеизмичната научно-експериментална общност в Европа и света.
Магистърската теза разглежда едно от най-често използваните съоръжения при експериментални сеизмични тестове – Силова стена (Reaction wall – strong floor). Целта на доклада е да се определи капацитета на задвижващите механизми за подобно съоръжение в България, което все още е в идейна фаза. Това е постигнато чрез избор на подходящ ”Прототип“ върху който са извършени серия от линейни и нелинейни числени анализи.
Прототипът е стоманена офис-сграда на 3 етажа с рамки, работещи на огъване в едното направление (q=4) и рамки с центрично включени диагонали в другото (q=4). Aнализът на стабилизиращите системи е извършено чрез модален спектрален анализ, а оразмеряването им е извършено чрез капацитивната процедура предложена в ЕК8. Оразмереният вече прототип е подложен на нелинеен статичен (Pushover) анализ, от който са извадени капацитивните криви в двете направления. Това предоставя информация за преместванията и срязващата сила на всеки етаж, от които именно се определят капацитета (сила) и хода (преместване) на задвижващите механизми.

Магистърска теза: https://www.researchgate.net/publication/361418251 - Download full text PDF

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес