Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Изменение на часовите ставки в чл. 19, ал.1 на Методиката за възнагражденията

СТР. 46                        Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К                                БРОЙ 96

Петък, 2 декември 2022 г.                   София

                                                        НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

                     ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Изменение и допълнение на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 17 от 2008 г.)

Параграф единствен. В глава четвърта „Определяне на себестойността при специфични условия за проектиране“, в чл. 19, ал. 1 минималните часови ставки се променят, както следва:

  „1.    за експерт, технически контрольор и проектант с пълна проектантска правоспособност – 100 лв./час;

   2.    за проектант с ограничена проектантска правоспособност – 80 лв./час;

   3.    за технически сътрудник – 50 лв./час.“

 Измененията са приети с решение на Управителния съвет на КИИП от 28.10.2022 г. и влизат в сила от 1.01.2023

 

Председател:

инж. М. Гергов

Още Съобщения

15/ 02/ 2024

VII Международна научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта -2024", 9-11.10.2024 г., ВТУ "Тодор Каблешков"

26/ 01/ 2024

BIM семинар - Корейския институт за развитие, 29.01.2024 г.

23/ 01/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 01.02.2024 г. 

23/ 01/ 2024

Календар на международните изложения в Туркменистан през 2024