Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП, 2020 г.

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО Общо събрание на КИИП

  ще се проведе на 26 и 27 септември 2020 г. от 14:00 ч.

                    в Интер Експо Център, София

                         при следния дневен ред:

регистрация на делегатите на 26.09.2020 г. от 13:00 ч.

         продължение на 27.09.2020 г. от 9:00 часа

1. Доклад на Техническата комисия
докладва Председателят на техническата комисия
2. Гласуване Регламент за работата на ОС на КИИП
докладва инж. Ив. Каралеев
3. Избор на Комисия по предложенията за решения на ОС.
води инж. Чипев
4. Избор на Комисия по избора.
води инж. Ив. Каралеев
5. Отчет за дейността на Управителния съвет на КИИП за 2019 г.
докладва инж. Ив. Каралеев
6. Представяне на годишен финансов отчет за 2019 г. и одиторски доклад.
докладва инж. Св. Николчева
7. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2019 г.
докладва инж. Ив. Банов
8. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2019 г.
докладва инж. Ст. Боснев
9. Обсъждания на представените доклади.
води инж. Ив. Каралеев
10.Приемане на годишния финансов отчет, отчетите на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство. Освобождаване членовете на Управителния съвет от отговорност.
води инж. Св. Николчева
11.Представяне на кандидатите за Централно ръководство, КС и КДП.
води Председателят на комисията по избора
12.Избор на Председател, Заместник-председател, Главен секретар, членовете на Контролния съвет и членовете на Комисията по дисциплинарно производство.
води Председателят на комисията по избора
13.Доклад на Комисията по предложенията за решения на ОС.
докладва Председателят на Комисията по предложенията
14.Определяне размерът на членския внос за 2021 г. Определяне процентът на разпределение на членския внос.
води инж. Ив. Каралеев
15.Приемане бюджетът на КИИП за 2020 г.
води инж. Ив. Каралеев
16.Утвърждаване на избраните председатели на НПС като членове на Управителния съвет и председателите на КС и КДП.
води Председателят на комисията по избора
17.Представяне на новоизбрания УС на КИИП.
води Председателят на комисията по избора
18.Разни. 

Още Съобщения

26/ 10/ 2020

Честит Димитровден, Ден на строителя!

15/ 10/ 2020

Събитие  в дигитален формат "Обнови България - спести енергия!" - 29.10.2020

13/ 10/ 2020

Онлайн семинар - Параметрично 3D проектиране на инфраструктурни обекти със софтуерните решения от Autodesk. Новости, предизвикателства, решения.

12/ 10/ 2020

ZOOM семинар на тема "Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради"