Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023

Уважаеми колеги,

1. Размерът на членския внос за 2023 година е както следва:

1.1. За проектантска правоспособност (ППП или ОПП) - 150 лв. и важи за календарната година.

1.2. За ограничена проектантска правоспособност без членство (ОПП БЧ) - 150 лв. и важи за календарната година

1.3 Встъпителен членски внос (само за членове на Камарата) - 150 лв.

1.4. Членски внос за упражняване на Технически контрол (ТК) – 150 лв. и важи за срок от 5 години.

1.5. За всяка следваща проектантска правоспособност – по 150 лв. за всяка проектантска правоспособност.

2. Съгласно чл. 3.3, т.3 на Устава на КИИП  членският внос за 2023 г. за членове на Камарата с ППП и ОПП се  внася  до  20 декември на настоящата 2022 г.

3. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2022г., участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

4. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2022 г., не участват в определяне на делегатската квота.

5. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 януари до 31 март 2023 г., подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 150 лв. за 2023 г. без да се разглеждат от КР и УС.

6. Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 30 лв. до 20 декември 2022 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.

7. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2023г., възстановяват правоспособността си съгласно приетите процедури.

http://kiip.bg/documents/rf/125_procedura_US_vastanovyavane.pdf

8. Сумите се превеждат задължително по банков път по сметката на  съответната РК, а за ОПП БЧ на сметката на Централно управление (ЦУ).

8.1. Вносната бележка/платежното нареждане трябва да съдържа:

  • трите имена; регистрационен номер в КИИП и ОПП/ППП

8.2. В случай, че с едно платежно се плаща за няколко членове на КИИП, следва да се изпратят по е-mail на съответната РК (а за ОПП БЧ на е-mail на ЦУ) - платежното нареждане и списък с регистрационните номера, трите имена и  ПП на лицата, чийто членски внос е заплатен.

8.3. При получаване на средствата в съответната РК (а за ОПП БЧ в ЦУ) се издава финансов документ „сметка“.

 

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес