Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XXIV Международна научна конференция ВСУ'2024

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Ви кани на

XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ВСУ’2024

10-12 ОКТОМВРИ 2024 г., ГР. СОФИЯ

ПОКАНА

Уважаеми бъдещи участници във ВСУ‘2024, скъпи приятели и колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в XXIV Международна научна конференция ВСУ'2024, която ще се проведе на 10, 11 и 12 октомври 2024 г. в гр. София.

Тематични направления

I. Архитектура и урбанизъм. Опазване на архитектурното наследство

II. Строителна механика. Сеизмично инженерство.

III. Строителни конструкции. Фундиране и геотехника.

IV. Строителни материали и технологии. Строителна физика и здравословна жизнена среда. Технология и управление на строителството.

V. Организация на строителството. Строителен мениджмънт и предприемачество. Безопасност и сигурност в строителството. Пожарна безопасност. Устойчиво строителство и екологична сигурност. Дигитализация в строителството, архитектурата и обучението

VІ. Студентска секция

Официални езици – български и английски

Важни дати

Изпращане на заявка за участие и резюме на доклад – 30 юни 2024 г.

Потвърждение на заявката за прието резюме – 5 юли 2024 г.

Изпращане на пълния текст на докладите – 2 септември 2024 г.

Получаване на забележки от рецензентите – 9 септември 2024 г.

Отстраняване на забележките на рецензентите – 16 септември 2024 г.

Заплащане на такса за правоучастие – 7 октомври 2024 г.

Публикуване на програмата на конференцията - 7 октомври 2024 г.

Регистриране на участници и начало на конференцията - 10 октомври 2024 г.

Заглавието на доклада, резюмето и ключовите думи се изпращат се чрез платформата на конференцията на адрес: conference.vsu.bg

Изисквания към докладите

▪ Максимален брой доклади – 2;

▪ Пълният текст на доклад не трябва да превишава 10 страници;

▪ Да се спазват изискванията на темплейта;

▪ Формат на страниците – А4;

▪ Страниците не се номерират;

▪ Файлът да бъде в .DOCX или .DOC формат на Microsoft Word;

▪ Не се приемат доклади във формат на презентации;

▪ Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания;

Пълните изисквания към докладите са дадени в примерния формат на доклада на адреса на конференцията: conference.vsu.bg

Всички доклади ще бъдат публикувани в сборник с ISSN 1314-071Х и ще бъдат със свободен достъп на сайта на конференцията: conference.vsu.bg

Авторите на публикуваните научни доклади запазват всички авторски права върху своя научен труд.

Рецензиране

Сборникът с доклади на конференцията е включен в Националният референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД). Представените за публикуване доклади се рецензират от двама члена на Научния комитет. При необходимост се привличат и други външни рецензенти – експерти в съответната област.

Такси

Първи автор 150 лева/75 Евро

Съавтор 80 лева/40 Евро

Слушател 80 лева/40 Евро

Фирмено представяне – доклад 200 лева/100 евро

Фирмено представяне – изложба и/или демонстрация 300 лева/150 Евро

Краен срок за заплащане на такса правоучастие: 7 октомври 2024 г.

Таксите се заплащат по банков път по сметка:

БНБ-ЦУ

BIC код: BNBGBGSD

IBAN: BG02 BNBG 9661 3100 1461 01

*В платежното нареждане да бъде упоменат автора на научния доклад.

Място на провеждане

Място на провеждане – Висше строително училище „Любен Каравелов“, София, ул. „Суходолска“ №175.

Е-mail за контакт: bg-info@conference.vsu.bg

Организационен комитет

Още Съобщения

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

19/ 06/ 2024

Покана за Дискусионен Форум "Специализирани сгради с обществено предназначение" 

11/ 06/ 2024

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 06/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 20.06.2024 г. , гр. Ямбол