Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XXIII Международна научна конференция ВСУ'2023, 22-24 юни 2023, гр.София

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Ви кани на

 XXIII Международна научна конференция ВСУ’2023

 22-24 ЮНИ 2023 г., гр. СОФИЯ

ПОКАНА

Уважаеми бъдещи участници във ВСУ‘2023, скъпи приятели и колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в XXIII Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2023, която ще се проведе на 22, 23 и 24 юни 2023 г. в гр. София.

Тематични направления

I. Архитектура и урбанизъм
II. Изкуство и опазване на архитектурното наследство
III. Строителна механика. Сеизмично инженерство
IV. Строителни конструкции. Фундиране и геотехника
V. Строителни материали и технологии. Строителна физика и здравословна жизнена среда. Технология и управление на строителството.
VI. Организация на строителството. Строителен мениджмънт и предприемачество. Строително право и недвижими имоти
VII. Безопасност и сигурност в строителството. Устойчиво строителство и екологична сигурност. Дигитализация в строителството, архитектурата и обучението
VІІІ. Студентска секция

Официални езици – български и английски

Важни дати

15 март 2023 - Изпращане на заявка за участие и резюмета на докладите

20 март 2023 - Потвърждаване на заявката за прието резюме

08 май 2023 - Изпращане на пълния текст на докладите

10 май 2023 - Потвърждаване приемането на пълния текст и стартиране на рецензирането

19 май 2023 - Краен срок за получаване на забележките на рецензентите

9 юни 2023 - Изпращане на окончателен, коригиран след препоръки от рецензенти пълен текст и заплащане на таксите по банков път

19 юни 2023 - Публикуване на окончателната програмата на конференцията

22 юни 2023 - Регистриране на участници и начало на конференцията

Заглавието на доклада, резюмето и ключовите думи се изпращат се чрез платформата на конференцията на адрес: https://conference.vsu.bg/index.php?pid=114&user2=login

Изисквания към докладите

▪ Максимален брой доклади – 2;
▪ Пълният текст на доклад не трябва да превишава 10 страници;
▪ Да се спазват изискванията на темплейта;
▪ Формат на страниците – А4;
▪ Страниците не се номерират;
▪ Файлът да бъде в .DOCX или .DOC формат на Microsoft Word;
▪ Не се приемат доклади във формат на презентации;
▪ Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания;

Пълните изисквания към докладите са дадени в примерния формат на доклада на адреса на конференцията: www.conference.vsu.bg

Всички доклади ще бъдат публикувани в сборник с ISSN 1314-071Х и ще бъдат със свободен достъп на сайта на конференцията: www.conference.vsu.bg

Авторите на публикуваните научни доклади запазват всички авторски права върху своя научен труд.

Рецензиране

Сборникът с доклади на конференцията е включен в Националният референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД). Представените за публикуване доклади се рецензират от двама члена на Научния комитет. При необходимост се привличат и други външни рецензенти – експерти в съответната област.

Такси

Първи автор - 150 лева/75 Евро
Съавтор - 80 лева/40 Евро
Слушател - 80 лева/40 Евро
Фирмено представяне – доклад - 200 лева/100 евро
Фирмено представяне – изложба и/или демонстрация - 300 лева/150 Евро

Преференциални такси

Докторант - 60 лева/30 Евро
Студент, ученик - 40 лева/20 Евро
Участник от съорганизатор безплатно
Традиционно участваща фирма - доклад - 150 лева/75 Евро
Традиционно участваща фирма и/или демонстрация – изложба - 200 лева/100 Евро

Таксите за участие включват: публикуване до две резюмета на доклади в сборника, сборник, материали на конференцията, коктейл и др., които зависят от вида на участието.

Краен срок за заплащане на такса правоучастие: 9 юни 2023 г.

Таксите се заплащат по банков път по сметка:

Банка: БНБ-ЦУ
BIC код: BNBGBGSD
IBAN: BG02 BNBG 9661 3100 1461 01

В платежното нареждане да бъде упоменат автора на научния доклад.

Място на провеждане

Място на провеждане – Висше строително училище „Любен Каравелов“, София, ул. „Суходолска“ №175.

Е-mail за контакт: bg-info@conference.vsu.bg

Организационен комитет

Още Съобщения

22/ 03/ 2023

Научно-приложна конференция "Строителните отпадъци като ресурс", 31.03.2023 г., ИЕЦ, София

21/ 03/ 2023

КИИП организира Кръгла маса на тема "Преди да ни разтърси земетресението", 30.03.2023 г., ИЕЦ, София

20/ 03/ 2023

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП,  2023 г.

14/ 03/ 2023

Покана за целодневно хибридно събитие с безплатна регистрация, организирано от BAU Academy на 21.03.2023г. от 09:30 ч.