Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Годишното отчетно събрание за 2013 г

<СЪОБЩЕНИЕ І. Отчетно събрание на РК Ловеч ще се проведе на 15.02.2013 г. /петък/при следния дневен ред : 1. Отчетен доклад на регионалното ръководство за 2012 г. 2. Отчетeн доклад на Контролния съвет за 2012 г. и докладване на проектобюджета на РК за 2013 г. Обсъждане на докладите по точка 1 и 2 и проектобюджета за 2013 г. 3. Приемане на бюджета за 2013 г. 4. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП и ЦПС 5. Определяне размера на членския внос за 2014 г. 6. Разни ІІ. Отчетните събрания на Професионалните секции ще се проведат на 15.02.2013 г. при следния дневен ред: 1. Отчетен доклад за 2012 г.от съответните Председатерли на РПС 2. Избор на делегати за общото събрание на ПС на КИИП и предложение за делегати в общото събрание на КИИП Събранията ще се проведат от 13,30 ч. в сградата на дом „Преслав” в зала 109 /втори етаж/ , ул.”Търговска” № 24, гр. Ловеч. Председател на РК КИИП : инж.Радослав Парашкевов

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП