Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общи събрания на Националните професионални секции (НПС)

Общите събрания на Националните професионални секции (НПС) ще се проведат на 29.03.2009г. (неделя)

от 10:00 часа в новата сграда на УАСГ-гр. София, както следва:

1. НПС КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ  -                                                     зала 228
2. НПС ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА И СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА -                      зала 230
3. НПС ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО -                                                                                             зала 220
4. НПС ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
     ГАЗОСНАБДЯВАНЕ -
                                                                                                                зала 222
5. НПС ГЕОДЕЗИЯ, ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ И ЛАНДШАФТ -                                            зала 226
6. НПС ТЕХНОЛОГИИ -                                                                                                                  зала 224
7. НПС ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ -              зала 314
8. НПС МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ -                                                                                        зала 315 

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ