Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на Национална професионална секция

Общото събрание на Национална професионална секция "Технологии" ще се проведе на 29.03.2009 г. (неделя) от 10 часа в зала 224 на УАСГ  – гр.София

при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на НПС "Технологии".
                                                                                инж. А. Райчева
2. Отчет на Представителя в УС.
                                                                                инж. Б. Стоева
3. Предложения за курсове.
4. Формулиране на основанията за членуване в секция "Технологии", специалност Т-17 "Технология топлоснабдяване и газоснабдяване".
5. Избор на нов Председател на НПС "Технологии".
6. Разни.

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ