Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Общото събрание на КИИП

ще се проведе на 30.03.2009г. (понеделник) от 9 часа в „Аула Максима” на УАСГ– гр. София 

при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на КИИП за 2008 година.
                                                                                                                                                докладва инж. Ст. Кинарев
 
2. Представяне на годишен финансов отчет за 2008 година.
                                                                                                                                                докладва инж. Ст. Кинарев
 
3. Отчет за дейността на Контролония съвет.
                                                                                                                                                докладва инж. М. Йорданов
 
4. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство.
                                                                                                                                                докладва инж. П. Драганов

5. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на КИИП за 2008 година, отчета за дейността на Контролния съвет, отчета за дейността на Комисията по дисциплинарно производство.
                                                                                                                                                води инж. Ст. Кинарев

6. Приемане годишния финансов отчет за 2008 година.
                                                                                                                                                води инж. Ст. Кинарев

7. Приемане на бюджет за 2009 година.
                                                                                                                                                докладва инж. Ст. Кинарев
 
8. Разни

 

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ