Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ ЛОВЕЧ 2016 год.


                РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА КИИП
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ЛОВЕЧ

 
С В И К В А

ОБЩОТО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА
РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ ЛОВЕЧ

На 19.02.2016 год./петък/ от 13,00 часа в гр.Ловеч, ул.”Търговска „ № 24, дом „ПРЕСЛАВ”, зала № 109

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :
1.Откриване
2.Утвърждаване делегати на Общото събрание на КИИП на 2 и 3 април 2016 год.събота и неделя/
3.Отчетен доклад на регионалното ръководство на КИИП Ловеч за 2015 г.
4. Отчет на Контролния съвет на КИИП Ловеч за  и Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г.
5.Избор на комисии :
                -Избор на комисия по предложенията
                -Избор на комисия по избора
6.Обсъждане и приемане на отчетния доклад на Регионалното ръководство, отчета за бюджета и отчетния доклад на контролния съвет за
 7.Избор на нови :
          -Регионално ръководство: Председател и зам.председател на КИИП РК Ловеч. Утвърждаване от ОС на КИИП РК Ловеч на предложенията на РПС за председатели на професионалните секции.
         .Членове на Контролния съвет
8.Разни

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЯТА НА ПРОФЕСИОЛНИ СЕКЦИИ
1.Отчетен доклад за работата на професионалните секции за 2015 год.
2.Избор на делегати за ОС на КИИП за 2 и 3 април 2016 г.
3.Избор на ръководство на професионалните секции.
4. Разни.


                 Председател на КИИП РК Ловеч : инж. Р. Парашкевов

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП