Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС „ТСТС” – Обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение на нормативни документи

Уважаеми колеги,

В сайта на МРР www.mrrb.government.bg в раздел „Проекти на нормативни актове” са публикувани за обществено обсъждане проекти на наредби за изменение и допълнение на Наредба №2 и Наредба №18 на МРРБ от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка и с пътни знаци, Наредба №17 на МРРБ от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и Наредба № РД-02-10-20 от 2012 г. на МВР и МРРБ за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.

14-дневният срок за представяне на компетентните становища проектантите от НПС ТСТС на КИИП, работещи с тази материя, изтича на 25 юли 2014 г.

Становищата и предложенията си със съответните мотиви можете да изпращате на електронна поща на МРР: press@mrrb.government.bg
 
инж. Асен Попадийски – Председател на НПС ТСТС
инж.Петко Табаков – член на Работната група към МРР, подготвила измененията

Още Съобщения

19/ 05/ 2023

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ 

16/ 05/ 2023

Конференция на тема "Иновативни решения за кръгово строителство", 25.05.2023 г., УАСГ

12/ 05/ 2023

Лекция на д-р инж. Николай Милев, катедра Геотехника на УАСГ, за посещението му в Турция след земетресението - април 2023 г., 16.05.2023 г

12/ 05/ 2023

Технически изисквания към сградите за защита от радон - презентации на инж. Ирена Колева