Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП, 2023 г.

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП         

 ще се проведе на 22 и 23 април 2023 г. от 9:00 ч.

в Парк-хотел „Москва“, гр. София

Регистрация на делегатите на 22.04.2023 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч.,

продължение на 23.04.2023 г. от 09:00 ч. при следния дневен ред:

1. Доклад на Техническата комисия.

2. Гласуване Регламент за работата на ОС на КИИП.

3. Избор на Комисия по предложенията за решения на ОС.

4. Избор на Комисия по избора.

5. Отчет за дейността на Управителния съвет на КИИП за 2022 г.

6. Представяне на годишен финансов отчет за 2022 г. и одиторски доклад.

7. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2022 г.        

8.  Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2022 г.       

9.  Обсъждания на представените доклади.

10. Приемане на годишния финансов отчет, отчетите на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство. Освобождаване членовете на Управителния съвет от отговорност.

11. Представяне на кандидатите за членове на КДП.

12. Избор на членовете на Комисията по дисциплинарно производство.

13. Доклад на Комисията по предложенията за решения на ОС.

14. Определяне размерът на членския внос за 2024 г. Определяне процентът на     

      разпределение на членския внос.   

15. Приемане бюджетът на КИИП за 2023 г.

16. Утвърждаване избраният председател на КДП.

17. Утвърждаване избраният председател на НПС КСС като член на УС.

18. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КИИП.

19. Разни.

 
Обявлението за ОС на КИИП е публикувано във в-к "24 часа" на 16.03.2023 г.ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ

НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) КЪМ КИИП

ще се проведат на 21.03.2023 г. (петък) от 14.00 часа

в  Парк-хотел „Москва“, гр. София

           Разпределинето по зали ще бъде публикувано допълнително.

Още Съобщения

19/ 05/ 2023

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ 

16/ 05/ 2023

Конференция на тема "Иновативни решения за кръгово строителство", 25.05.2023 г., УАСГ

12/ 05/ 2023

Лекция на д-р инж. Николай Милев, катедра Геотехника на УАСГ, за посещението му в Турция след земетресението - април 2023 г., 16.05.2023 г

12/ 05/ 2023

Технически изисквания към сградите за защита от радон - презентации на инж. Ирена Колева