Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Външна Приета нормативна уредба

07/ 03/ 2009

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.

07/ 03/ 2009

Закон за кадастъра и имотния регистър

03/ 03/ 2009

Закон за енергетиката

03/ 03/ 2009

Закон за регионалното развитие

03/ 03/ 2009

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

03/ 03/ 2009

Закон за административно-териториалното устройство на Република България

01/ 10/ 2008

Закон за признаване на професионални квалификации