Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Външна Приета нормативна уредба

22/ 03/ 2009

Закон за енергийната ефективност

22/ 03/ 2009

Закон за електронните съобщения

16/ 03/ 2009

Наредба N 3 за контрол и приемане на бетонови и стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

14/ 03/ 2009

Закон за устройство на територията

14/ 03/ 2009

Закон за собствеността

14/ 03/ 2009

Закон за авторското право и сродните му права

14/ 03/ 2009

Закон за лечебните заведения

14/ 03/ 2009

Наредба N2 за проектиране на строежи,предназначени за производство и съхранение на взривни вещества,огнестрелни оръжия и боеприпаси

07/ 03/ 2009

Закон за обществените поръчки

07/ 03/ 2009

Правилник за прилагане на закона за обществени поръчки