Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Кое точно в инвестиционните проекти се съгласува?

Кое точно в инвестиционните проекти се съгласува?

Съгласно чл. 139(3) от ЗУТ - „Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.“

През 2013 г. КИИП е питала МРРБ за тълкуване и е получила отговор, който е валиден и днес, тъй като текстът на алинеята от ЗУТ не е променена.

Моля, вижте приложеното тълкувателно писмо от МРРБ. Разпространявайте го, за да се знае от съгласуващите лица.

Накратко:

1. На съгласуване от проектантите и възложителя подлежи само челната страница на обяснителната записка по всяка част на проекта.

2. Съгласуват се всички графични части на проекта, изобразяващи взаимообвързаното изпълнение на строежа, само от проектантите, които са пряко зависими от предвижданията на съгласуваната проектна част и от възложителя,

3. Не се съгласуват от другите проектанти специфични за всяка част графични разработки и документи като архитектурни детайли, армировъчни планове, аксонометрични схеми, схеми на ел. табла, подробни напречни профили на линейни обекти, геодезически заснемания и други, когато при изпълнението им не се засяга предвиденото в други проектни части.

 

 

Прикачени документи

Още Публикации

13/ 11/ 2020

Декларация на професионалните камари в сектор Строителство

19/ 10/ 2020

Кое точно в инвестиционните проекти се съгласува?

15/ 10/ 2020

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИЯ "ЕАСТ"

КАЛКУЛАТОР ССПУ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ 

31/ 07/ 2020

Интервю на инж. Димитър Куманов по bTV за замърсяването на р.Марица