Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Работна среща на ЦУ на КИИП с представители на Висшите технически училища, 05.10.2019 г., гр. Варна

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП проведе работна среща с представители на Висшите технически училища в гр.Варна и гр.Русе на 05.10.2019г. от 12.00 ч., която се проведе в Заседателната зала на РК на КИИП- гр.Варна.

На срещата присъстваха преподаватели от ВСУ „Черноризец Храбър”, Технически университет - Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев”, група студенти и млади проектанти от региона. Бяха обсъдени проблемите, свързани с несъответствията на учебните планове на ВУ с НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране" (Обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила от учебната 2017 - 2018г.; изм. и доп., бр. 69 от 25.08.2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018г.Приета с ПМС № 318 от 24.11.2016г.) и НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране"(Обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.; изм. и доп., бр. 69 от 25.08.2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г. Приета с ПМС № 318 от 24.11.2016 г.)

Изказани бяха мнения от страна на преподаватели от ТУ-Варна за това, че има специалности без пълен хорариум и не се изучават някои дисциплини, предвид изискванията на Наредбите. Коментар беше направен и за евентуални предложения за бъдещи промени в Наредбите, които да бъдат инициирани от ВУ.

От страна на КИИП изказахме загриженост относно осведомеността на студентите, по отношение на тяхната бъдеща реализация като проектанти. Категорично напомнихме, че ограничената проектантска правоспособност (ОПП) се получава в съответствие със специалността по дипломата на кандидата и не трябва да има разминаване в наименованията на специалността и на магистърската програма, изписани в дипломата.

Срещата протече в дух на разбирателство, като целта беше да няма в бъдеще разочаровани млади инженери, загубили време и средства заради несъответствие между специалността по диплома и съответните изисквания за регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране”.

 

                                                                                 Централно управление на КИИП

Още Новини

16/ 12/ 2020

На вниманието на тези, за които представлява интерес (относно ПБЗ / ПУСО)

30/ 10/ 2020

Съобщение във връзка със земетресение в Турция и Гърция на 30.10.2020 г.

28/ 10/ 2020

Отчетни документи от ОС на НПС ВС, 26.10.2020 г.

19/ 10/ 2020

Отчетни документи от ОС на НПС ЕАСТ, 26.10.2020 г.