Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Работна среща на централното ръководство на КИИП с министър Г.Караджов (МРРБ)

     Колеги,

     Централното ръководство на КИИП и министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов проведохме съвместна среща, на която обсъдихме темата за инженеринга. Министърът и екипът му ни увериха, че за проекти, финансирани със средства от МРРБ, инженеринг ще се прилага само по изключение.
    Обсъдихме необходими изменения в ЗКАИИП за уеднаквяване на критериите за оправомощаването на инженер-проектанти, завършили различни специалности като направления.

    Също така разисквахме необходимостта от дигитализация на документооборота в строителния процес и създаването на регистри, които да обработват информацията. В същото време обсъдихме необходимостта да се запази и опцията за подаване на документацията по сега действащия ред.    

    Направихме предложение представители на браншовите организации да участват при създаването на методически указания и критерии при разработката на програми като например "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд", част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Централно ръководство на КИИП

Още Новини

11/ 05/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КРУМОВ

15/ 04/ 2022

На вниманието на заинтересованите страни 

07/ 04/ 2022

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

07/ 04/ 2022

Протокол и презентации от проведената на 31.03.2022 г. Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството"