Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

На 23.09.2021г. Националното ръководство на НПС „КСС“ проведе разширено заседание, на което бяха разисквани и множеството въпроси и неясноти относно съдържанието на проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции и това кой ги изготвя.

 Разяснение

относно проектите за стоманени (метални),

дървени и комбинирани конструкции 

Във връзка с множество въпроси и неясноти относно съдържанието на проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции и това кой ги изготвя, секция КСС на КИИП дава следните разяснения:

        1. Техническият проект (КМ) има обхват и съдържание, съгласно Глава Девета, Раздел II. Част конструктивна на техническия проект (чл.49-53) от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изготвя се от проектант с ПП по част КСС по Договор с Възложителя. Необходимо е да се изчислят и конструират всички характерни детайли, гарантиращи сигурността на конструкцията, съгласно чл.50 (2) т.7 от Наредба №4. По смисъла на ЗУТ, правата и отговорностите за проекта са на автора на ТП.

         2. Работният проект има обхват и съдържание, съгласно Глава Девета, Раздел III. Част конструктивна на работния проект (чл.54-57) от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изготвя се от проектант с ПП по част КСС по договор с Възложителя. Работния проект на стоманената конструкция съдържа всички детайли, необходими за изготвяне на Производствените чертежи (КМД). Те подлежат на съгласуване от проектанта, изготвил ТП. Работен проект не означава КМД (производствени чертежи).

          3. КМД (производствени чертежи) се изготвя по изричен договор от проектанта на ТП/ РП или друго лице. КМД проектът трябва да съответства изцяло на ТП и/ или РП, като трябва да е съгласуван с подпис от проектанта им, за да може да започне производство на конструкцията.

 

По-обстойно и детайлно разяснение ще бъде дадено в Добрите проектантски практики за изготвяне на проекти за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции.

Още Новини

20/ 01/ 2022

"Браншови организации в строителството искат радикална промяна на законодателството"

18/ 01/ 2022

Работна среща на централното ръководство на КИИП с министър Г.Караджов (МРРБ)

29/ 12/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.КОЛЬО АТАНАСОВ- председател на РК на КИИП -Добрич - мандат 2012-2016, 2016-2020г.

23/ 12/ 2021

"Дни на машинните инженери в Сърбия", 20-22.10.2021 г. в гр. Кладово, Сърбия.