Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

На 23.09.2021г. Националното ръководство на НПС „КСС“ проведе разширено заседание, на което бяха разисквани и множеството въпроси и неясноти относно съдържанието на проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции и това кой ги изготвя.

 Разяснение

относно проектите за стоманени (метални),

дървени и комбинирани конструкции 

Във връзка с множество въпроси и неясноти относно съдържанието на проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции и това кой ги изготвя, секция КСС на КИИП дава следните разяснения:

        1. Техническият проект (КМ) има обхват и съдържание, съгласно Глава Девета, Раздел II. Част конструктивна на техническия проект (чл.49-53) от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изготвя се от проектант с ПП по част КСС по Договор с Възложителя. Необходимо е да се изчислят и конструират всички характерни детайли, гарантиращи сигурността на конструкцията, съгласно чл.50 (2) т.7 от Наредба №4. По смисъла на ЗУТ, правата и отговорностите за проекта са на автора на ТП.

         2. Работният проект има обхват и съдържание, съгласно Глава Девета, Раздел III. Част конструктивна на работния проект (чл.54-57) от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изготвя се от проектант с ПП по част КСС по договор с Възложителя. Работния проект на стоманената конструкция съдържа всички детайли, необходими за изготвяне на Производствените чертежи (КМД). Те подлежат на съгласуване от проектанта, изготвил ТП. Работен проект не означава КМД (производствени чертежи).

          3. КМД (производствени чертежи) се изготвя по изричен договор от проектанта на ТП/ РП или друго лице. КМД проектът трябва да съответства изцяло на ТП и/ или РП, като трябва да е съгласуван с подпис от проектанта им, за да може да започне производство на конструкцията.

 

По-обстойно и детайлно разяснение ще бъде дадено в Добрите проектантски практики за изготвяне на проекти за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции.

Още Новини

27/ 07/ 2022

"Заради законов вакуум проектант се става след само 1,5 г. обучение" - интервю на инж. А.Чипев - главен секретар на КИИП пред в. "Сега", 20.07.2022 г.

25/ 07/ 2022

Материали от ОС на НПС МДГЕ, проведено на 24.06.2022 г. 

25/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ

15/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЛЮБОМИР ПАСКОВ ТАШКОВ