Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Хидроинженерът с 50-годишен стаж Кирил Станоев: Пролетното пълноводие и снеготопенето са нещо нормално, бедствията идват от човешката небрежност

Хид­роин­же­не­рът с 50-го­ди­шен стаж Ки­рил Ста­ноев:Про­лет­но­то пъл­но­во­дие и сне­го­то­пе­не­то са не­що нор­мал­но, бедс­твия­та ид­ват от чо­веш­ка­та неб­реж­ност

 

 Офо­рме­ни­те с ка­мъ­ни и бе­тон­ни пло­чи вът­реш­ни езе­рца, стъл­би и ми­ни­пар­ко­ве в ко­ри­то­то на р. Бла­гоев­град­ска Бис­три­ца са про­тив всич­ки за­ко­ни и нор­ми  11 кме­то­ве до днес не мо­гат да спрат из­сип­ва­не­то на строи­тел­ни от­па­дъ­ци и бок­лу­ци, пот­ру­па­ли 70% от под­пор­ни­те сте­ни  Де­ре Джам­па­ли­ца, кое­то съ­би­ра 8 куб.м ка­тас­тро­фал­ни во­ди от ста­рия път за Со­фия над пе­чат­ни­ца­та до р. Стру­ма под ЮЗУ, по до­ку­мен­ти не съ­щес­тву­ва

Ки­рил Ста­ноев е ро­ден през 1936 г. в крес­нен­ско­то се­ло Мо­рав­ска. За­вър­шва сред­но­то си об­ра­зо­ва­ние в гим­на­зия­та в Бла­гоев­град. Пе­че­ли на­цио­на­лен кон­курс за след­ва­не в чуж­би­на и се дип

Още Новини

27/ 11/ 2023

Видеозапис от интересна Кръгла маса на тема: „Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България“, организирана от АЛИАНС ЗА ВИСОКА СТРОИТЕЛНА КУЛТУРА (АВСК), проведена на 22.11.2023 г. в сградата на САБ

01/ 11/ 2023

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

02/ 10/ 2023

Интервю на инж. Марин Гергов - Председател на УС на КИИП по БНР - Радио Шумен, 29.09.2023 г. 

15/ 09/ 2023

В ПАМЕТ НА ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ДРЕНСКИ