Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

След Втория балкански семинар по сеизмично инженерство представителят на Камарата на инженерите Валентин Тунев предупреждава: Ако пестим от проектиране и строителство, един ден ще плащаме много по-скъпо

След Вто­рия бал­кан­ски се­ми­нар по сеиз­мич­но ин­же­нерс­тво пред­ста­ви­телят на Ка­ма­ра­та на ин­же­не­ри­те Ва­лен­тин Ту­нев пре­дуп­реж­да­ва:

Ако пес­тим от проек­ти­ра­не и строи­телс­тво, един ден ще пла­ща­ме мно­го по-скъ­по

 

 

 За­ра­ди си­гур­нос­тта Ев­ро­код за­ви­ша­ва с 10-20% стой­нос­тта на сгра­дитe  Гол­яма­та опа­снос­т за Бъл­га­рия е не­за­кон­но­то преус­троя­ва­не на пар­тер­ни­те по­ме­ще­ния за тър­гов­ски це­ли   С епи­цен­тъ­ра на зе­мет­ре­се­ния край Круп­ник Бла­гоев­град­ска об­ласт е с най-ви­со­ка сте­пен на опа­снос­т в Бъл­га­рия  Трябва да се про­ме­ни про­це­сът на проек­ти­ра­не: ин­вес­ти­то­рът пър­во трябва да оти­де при проек­тан­та, а пос­ле в об­щи­на­та - спо­деля опи­та на ма­ке­дон­ски ко­ле­га инж. Ту­нев

 

 

За­ли­ват ни на­вод­не­ния, горят ни по­жари, из­би­ва­ме се по пъ­ти­ща­та. И се вайка­ме, след ка­то зло­то ни е връхлетяло. Мо­жем ли да пре­дот­врат­ява­ме бедс­твия­та? Може би да, ако ги пред­виж­да­ме и се гот­вим да ги из­бег­нем или смек­чим уда­ра. В то­зи сми­съл на­ло­жи­тел­но е да мис­лим за ед­на от най-опу­сто­ши­тел­ни­те сти­хии - зе­мет­ре­се­ния­та.

Нас­ко­ро инж. Ва­лен­тин Ту­нев уча­ства ка­то пред­ста­ви­тел на Ка­ма­ра­та на ин­же­не­ри­те в Бла­гоев­град на Вто­рия бал­кан­ски се­ми­нар по сеиз­мич­но ин­же­нерс­тво. То­ва ни да­ва по­вод да съ­бе­сед­ва­ме с не­го. Инж. Ту­нев е ро­ден в Благоев­град. За­вър­шва ВИАС - Со­фия със спе­циал­ност “П­ро­миш­ле­но и граж­дан­ско строи­телс

Още Новини

27/ 11/ 2023

Видеозапис от интересна Кръгла маса на тема: „Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България“, организирана от АЛИАНС ЗА ВИСОКА СТРОИТЕЛНА КУЛТУРА (АВСК), проведена на 22.11.2023 г. в сградата на САБ

01/ 11/ 2023

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

02/ 10/ 2023

Интервю на инж. Марин Гергов - Председател на УС на КИИП по БНР - Радио Шумен, 29.09.2023 г. 

15/ 09/ 2023

В ПАМЕТ НА ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ДРЕНСКИ