Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становища на НПС ЕАСТ по проект на Наредба № 6 от ... 2024 г. за присъединяване на обекти към електритечските мрежи, публикуван за обществено обсъждане на 31.01.2024 г.

Становища

на НПС ЕАСТ  към КИИП

по проект на Наредба № 6 от ... 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи,

публикуван за обществено обсъждане на  31.01.2024 г.  

Прикачени документи

Още Кореспонденции

22/ 04/ 2024

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.

12/ 04/ 2024

Консолидирано становище  по ЗИД на ЗКИР № 49-402-01-15, внесен от МС на 27.03.2024 г.

20/ 03/ 2024

Отчет от работата на работна подгрупа 9 във връзка с изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

15/ 03/ 2024

Поздравления за организацията и провеждането на семинара на НПС ГПГ