Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Готовност за действие по време и след земетресения - писмо на КИИП до МС, НС, МРРБ, ГДПБЗН

Готовност за действие по време и след земетресения -

писмо на КИИП

до

Министерски съвет,

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС,

ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР


и получени отговори от МРРБ и МВР

Прикачени документи

Още Кореспонденции

20/ 09/ 2023

Писмо на МРРБ до институциите относно нормативните изисквания към регулирана професия "Инженер в инвестиционното проектиране" и регулирана професия "Архитект" 

20/ 03/ 2023

Писмо на КИИП до държавните, областните и общински администрации относно спазване на Методиката на КИИП

06/ 12/ 2022

Позиция на КИИП в подкрепа на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

25/ 03/ 2022

Становище на НПС "ЕАСТ" по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници