Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо на МРРБ до институциите относно нормативните изисквания към регулирана професия "Инженер в инвестиционното проектиране" и регулирана професия "Архитект"

Писмо на МРРБ с изх. № 90-05-967/12.09.2023 г.

до институциите

относно нормативните изисквания към регулирана професия "Инженер в инвестиционното проектиране"

и регулирана професия "Архитект" 


КИИП приветства становището на Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Андрей Цеков, с което се прави систематичен преглед на българското законодателство. С писмото се въвежда ред в инвестиционния процес и хаоса, създаден в началото на годината с издадените удостоверения от КАБ, в които са вписани правоспособности по части „Енергийна ефективност" и „Пожарна безопасност" без оправомощените от КАБ лица да притежават необходимата професионална квалификация.

КИИП благодари на Министъра и неговия екип за волята да бъде решен безпристрастно този казус, който доведе до множество проблеми в инвестиционния процес през тази година. Прикачени документи

Още Кореспонденции

12/ 04/ 2024

Консолидирано становище  по ЗИД на ЗКИР № 49-402-01-15, внесен от МС на 27.03.2024 г.

20/ 03/ 2024

Отчет от работата на работна подгрупа 9 във връзка с изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

15/ 03/ 2024

Поздравления за организацията и провеждането на семинара на НПС ГПГ

27/ 02/ 2024

Решение на ВАС, потвърждаващо отхвърляне от АССГ на жалба от арх. С. Савов срещу становището на м-р Цеков относно правоспособните лица да изготвят енергийна ефективност и пожарна безопасност.