Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо на МРРБ до институциите относно нормативните изисквания към регулирана професия "Инженер в инвестиционното проектиране" и регулирана професия "Архитект"

Писмо на МРРБ с изх. № 90-05-967/12.09.2023 г.

до институциите

относно нормативните изисквания към регулирана професия "Инженер в инвестиционното проектиране"

и регулирана професия "Архитект" 


КИИП приветства становището на Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Андрей Цеков, с което се прави систематичен преглед на българското законодателство. С писмото се въвежда ред в инвестиционния процес и хаоса, създаден в началото на годината с издадените удостоверения от КАБ, в които са вписани правоспособности по части „Енергийна ефективност" и „Пожарна безопасност" без оправомощените от КАБ лица да притежават необходимата професионална квалификация.

КИИП благодари на Министъра и неговия екип за волята да бъде решен безпристрастно този казус, който доведе до множество проблеми в инвестиционния процес през тази година. Прикачени документи

Още Кореспонденции

20/ 09/ 2023

Писмо на МРРБ до институциите относно нормативните изисквания към регулирана професия "Инженер в инвестиционното проектиране" и регулирана професия "Архитект" 

20/ 03/ 2023

Писмо на КИИП до държавните, областните и общински администрации относно спазване на Методиката на КИИП

06/ 12/ 2022

Позиция на КИИП в подкрепа на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

25/ 03/ 2022

Становище на НПС "ЕАСТ" по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници