Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.

Декларация

от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.

относно:

Подкрепа на СТАНОВИЩЕ

срещу приетите максимални допустими разходи за проектиране и авторски надзор и консултантски услуги, фиксирани по програма "Околна среда", на база на Постановление № 86 от 1 юни 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021-2027 г. 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

22/ 04/ 2024

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.

12/ 04/ 2024

Консолидирано становище  по ЗИД на ЗКИР № 49-402-01-15, внесен от МС на 27.03.2024 г.

20/ 03/ 2024

Отчет от работата на работна подгрупа 9 във връзка с изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

15/ 03/ 2024

Поздравления за организацията и провеждането на семинара на НПС ГПГ