Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Заявление за регистрация на проектантско бюро на проектант извършващ проектантска дейност като “свободна професия”

⌂ 09.10.2008

Образец В

(към чл. 5, ал.1, от Инструкция № 5)

До Председателя на УС на КИИП

Чрез Регионална колегия на КИИП

гр. 

З А Я В Л Е Н И Е

За ПБ на проектант извършващ проектантска дейност като “свободна професия”

от инж. 

 

 

 Рег. № 

Име

Презиме

Фамилия

член на РК 

избран да представлява дружеството по чл. 357-364 от ЗЗД с протокол №. 

 / 

ЕГН: 

 л.к. № 

 изд. на 

 от МВР - гр. 

Адрес: 

 

 ул./ж.к. 

 тел 

п. код

населено място, район

№, бл., вх., ет., ап.

 

Адрес на ПБ: 

 

 ул./ж.к. 

п. код

населено място, район

№, бл., вх., ет., ап.

 

Адрес за кореспонденция 

Тел. 

 Факс 

 E-mail 

 GSM 

с код на населеното място

с код на населеното място

 

В качеството си на ръководител на проектантско бюро и желаещ да предоставям проектантски

услуги в проектантско бюро “ 

 ”,

заявявам, че желая същото да бъде вписано в Регистъра на КИИП за проектантски бюра, в съответствие с изискванията на чл. 8, т. 2 от ЗКАИИП.

       *В проектантското бюро, разположено на горепосочения адрес ще предоставя проектантски услуги:


Име, презиме и фамилия

рег. №
КИИП/КАБ

ПП,
ОПП

ОК Степен, квалификация

Индентификационен N по Булстат

1

       *Декларирам,че:


не съм в трудово пра-
воотношение с друго
ПБ

съм в трудово правоот-
ношение с друго ПБ

Регистрац.
№...............
на ПБ

Вид на
трудовото
правоотношение

Подпис

1

 

2

 

3

 

Прилагам следните документи:

1. Копие от удостоверение за правоспособност ;
2. Копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ;

Декларирам, че в седемдневен срок от настъпването на промяна в посочените по-горе данни ще Ви уведомя писмено за тази промяна.

Дата: 

Подпис: 

 

⌂ 09.10.2008

Образец В

(към чл. 5, ал.1 от Инструкция № 5)

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – 

 

На основание чл.6, ал. 3 от Инструкция № 5 за регистрация на проектантските бюра

Регионалното ръководство на Регионална колегия на КИИП – гр. 

 

 

с протокол № 

 

 / 

 

 г.

Р  Е  Ш  И:

1. Предлага на УС на КИИП да впише в Регистъра на ПБ проектантско бюро

 

 "

Рег. № 

 

2.Счита, че са налице следните обстоятелства, които препятстват вписването в Регистъра на ПБ

 

 

 

 

 

 

Отговорник за регистрите в РК: 

......................

/ инж. 

 

 /

Дата 

 

Председател на РК на КИИП: 

......................

/ инж. 

 

 /

⌂ 09.10.2008

Образец Е

(към чл. 5, ал.1 от Инструкция № 5)

А Н К Е Т Н А    К А Р Т А    №  

 / 

 г.

за Проектантско бюро на проектант извършващ проектантска дейност като “свободна професия”

закон с рег. № 

 / 

 г. в Регионална колегия 

от инж. 

 

 

 Рег. № 

Име

Презиме

Фамилия

член на РК 

ЕГН: 

 л.к. № 

 изд. на 

 от МВР - гр. 

Адрес: 

 

 ул./ж.к. 

 тел 

п. код

населено място, район

№, бл., вх., ет., ап.

 

Адрес на ПБ: 

 

 ул./ж.к. 

п. код

населено място, район

№, бл., вх., ет., ап.

 

Адрес за кореспонденция 

Тел. 

 Факс 

 E-mail 

 GSM 

с код на населеното място

с код на населеното място

 

       *В проектантското бюро, разположено на горепосочения адрес ще предоставя проектантски услуги:


Име, презиме и фамилия

рег. №
КИИП/КАБ

ПП,
ОПП

ОК Степен, квалификация

Индентификационен N по Булстат

1

       *Декларирам,че:


не съм в трудово пра-
воотношение с друго
ПБ

съм в трудово правоот-
ношение с друго ПБ

Регистрац.
№...............
на ПБ

Вид на
трудовото
правоотношение

Подпис

1

 

2

 

3

 

Декларирам, че:

-в седемдневен срок от настъпването на промяна в посочените по-горе данни ще Ви уведомя писмено за нея
- в състава на проектантското бюро на дружеството не са включени проектанти на административна длъжност в държавните и общински органи
-не възразявам посочените от мен лични данни да бъдат използвани при издаване на документи на мое име и за комуникация с мен и във връзка с предстоящи мероприятия на КИИП, а останалите лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни – само след изрично писмено съгласуване от моя страна.

Ръководител на проектантско бюро: 

 

Забележки:

1.Попълва се с обичайните данни като заверено копие от всяка попълнена анкетна се връчва и на ръководителя на Проектантското бюро.
2.Отделните регионални колегии могат да набират и други данни, с оглед специфичната си дейност.
3.Анкетната карта се попълва от Ръководителя на Проектантското бюро при посочените по-горе промени и до 30 ноември на всяка календарна година.

⌂ 09.10.2008

Образец Ж

(към чл. 6, ал.4 от Инструкция № 5)Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

       Долуподписаният/ата инж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ръководител на Проектантско бюро „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
с рег. № секция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ДЕКЛАРИРАМ:

       1. Получих Удостоверение с рег. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за регистрация на Проектантско бюро „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”.

       2. При загубване или увреждане на Удостоверението се задължавам да уведомя незабавно РК на КИИП като всички разходи по възстановяването му ще са за моя сметка.

       3. При промяна на условията, при които съм придобил Удостоверението за регистрация на проектантското бюро се задължавам да ги върна в мястото на получаването им в срок от 7 (седем) дни.

       4. При уведомление за заличаване от регистъра на Проектантските бюра по чл. 7.ал.3 на Инструкция №5 се задължавам да върна Удостоверението в мястото на получаването им в срок от 7 (седем) дни.

       Известно ми е, че при неизпълнението на това мое задължение, подлежа на санкции в съответствие глава VІІ от ЗКАИИП.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г.

гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ДЕКЛАРАТОР: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .