Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност


Уважаеми колеги,

На 29.04.2020 г. Министерство на енергетиката е предложило за обществено обсъждане
проект на промени в Закона за енергийната ефективност.

Той е разработен във връзка с транспониране в националното законодателство на измененията в директивите относно енергийните  характеристики на сградите и относно енергийната ефективност.

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета