Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Годишното отчетно събрание за 2013 г

<СЪОБЩЕНИЕ І. Отчетно събрание на РК Ловеч ще се проведе на 15.02.2013 г. /петък/при следния дневен ред : 1. Отчетен доклад на регионалното ръководство за 2012 г. 2. Отчетeн доклад на Контролния съвет за 2012 г. и докладване на проектобюджета на РК за 2013 г. Обсъждане на докладите по точка 1 и 2 и проектобюджета за 2013 г. 3. Приемане на бюджета за 2013 г. 4. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП и ЦПС 5. Определяне размера на членския внос за 2014 г. 6. Разни ІІ. Отчетните събрания на Професионалните секции ще се проведат на 15.02.2013 г. при следния дневен ред: 1. Отчетен доклад за 2012 г.от съответните Председатерли на РПС 2. Избор на делегати за общото събрание на ПС на КИИП и предложение за делегати в общото събрание на КИИП Събранията ще се проведат от 13,30 ч. в сградата на дом „Преслав” в зала 109 /втори етаж/ , ул.”Търговска” № 24, гр. Ловеч. Председател на РК КИИП : инж.Радослав Парашкевов

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета