Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

годишно събрание 20,02,2015г

І. Отчетно  събрание на РК Ловеч ще се проведе на 20.02.2015 г. /петък/при следния дневен ред :

 

1.         Отчетен доклад на регионалното ръководство за 2014 г.

2.         Отчетeн доклад на Контролния съвет за 2014 г. и докладване на проектобюджета на РК за 2015 г. Обсъждане на докладите по точка 1 и 2 и проектобюджета за 2015 г.

3.         Приемане отчетния доклад на ръководството , КС и  бюджета за 2015 г.

4.         Избор на делегати за Общото събрание на КИИП и ЦПС

5.         Определяне размера на членския внос за 2016 г.

6.         Разни

 

І­І. Отчетните  събрания на Професионалните секции ще се проведат на 20.02.2015 г.  при следния дневен ред:

1.    Отчетен доклад за 2014 г.от съответните Председатели на РПС

2.    Избор на делегати за общото събрание на ПС на КИИП  и предложение за делегати в общото събрание на КИИП

 

    Събранията  ще се проведат  от 13,00 ч. в сградата на дом „Преслав”  в зала 109 /втори етаж/ , ул.”Търговска” № 24, гр. Ловеч.

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета