Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщение

                         „ К И И П ” – С Л И В Е Н

                                                   

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
РК  на КИИП – Сливен,Ви кани на

отчетно събрание , което ще се състои на 07.02.2014г. в зала - "ГАЛЕРИЯ ПЛЮС" на хотел"НАЦИОНАЛ" - гр.Сливен от  16,00 часа. при следния дневен ред:

 

1.   Отчет за дейността на РК на КИИП – Сливен за 2013г.

2.   Отчет на контролната комисия за 2013г.

3.   Приемане на бюджет 2014г.

4.   Избор на делегати на Общото събрание на КИИП.

5.   Разни
 
 

                                                  Председател на ОР

                                                                   /  Инж. И.Аврамова /

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета