Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Годишния членски внос за 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, напомняме ви че крайният срок за внасяне на годишния членски внос за 2013 г. е 20.12.2012 г. Размерът на членския внос е както следва : За всички членове на КИИП /с ППП и ОПП/- 120 лв. За всяка следваща проектантска правоспособност/ППП или ОПП/ допълнително за: - Придобита във основа на една и съща диплома – 60 лв. - Придобита въз основа на друга диплома – 120 лв. - За замразено членство – 24 лв./ възможно само за членове с ППП и ОПП по уважителни причини/ Сумата се внася само по банков път. Банкова сметка : КИИП – Ловеч банка : Уникредит Булбанк, клон Ловеч IBAN BG42UNCR75271000059593 BIC : UNCRBGSF Вносната бележка да съдържа рег.номер и трите имена Председател РК: /инж.Р.Парашкевов/

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета